SENSHI Gym

Jan Soukup

Na Rozdílu 1

160 00 Praha 6

tel: 776576935

e-mail: soukup.jan@kyokushin.cz